หมู่บ้านชา จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลหมู่บ้านชา ได้ที่ 053-754991-2 http://www.tourismchiangrai.com
จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกชาพันธุ์ดี เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด และได้มีการพัฒนาสวนชาให้เป็นแหล่งเที่ยวในลักษณะ OTOP Tourism Village เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิม โดยจัดให้พื้นที่หมู่บ้านที่ปลูกชาได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอีกด้วย
สวนชาแม่ผง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย บ้านแม่ผงเป็นหมู่บ้านผลิตชาที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตชาที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แล้วสวนชาเหล่านั้นยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP ที่น่าในใจอีกด้วย เพราะนอกจาก จะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของสวนชาแล้ว ยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จากชาของห้างหุ้นส่วนสุวิรุฬห์ชาไทย เป็นของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนใกล้ชิดได้อีกด้วย

สถานที่ติดต่อและจัดจำหน่าย
ไร่ชา สุวิรุฬห์ ชาไทย
126 หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
และ 175 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053- 712007 แฟกซ์ 053-752864
(info@thaiteasuwirun.com)
(www.thaiteasuwirun.com)


สวนชาบ้านสันติคีรี
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บ้านสันติคีรีเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีการผลิตชากันมาก และได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสวนชา OTOP ผลิตภัณฑ์ชาที่จำหน่ายก็ได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชาที่ถูกใจนำไปฝากคนใกล้ ชิดได้เช่นกัน บ้านสันติคีรีนี้มีกลุ่มผลิตชาหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มชาวังพุดตาล บริษัทใบชาโชคจำเริญ จำกัด และกลุ่มสวนชาดอยตุง ซึ่งอยู่ที่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สถานที่ติดต่อและจัดจำหน่าย
บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด
5 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทร 053-765-114-9,0-1883-4875


สวนชาบ้านห้วยส้านพลับพลา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตำบลโป่งแพร่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับ พื้นที่ราบ ระหว่างภูเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่อยุ่ในเขตป่าสงวน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น ลำน้ำห้วยส้านพลับพลา ลำห้วยชมภู ลำห้วยแม่มอญ
อาชีพส่วนใหญ่ของคนตำบลโป่งแพร่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะบ้านห้วยส้านพลับพลามีการปลูกชาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา จำนวนมากและปัจจุบัน กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสวนชา หรือ OTOP Toursim Village

สถานที่ติดต่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5360-7174,0-5360-0870 โทรสาร : 0-5360-7174


สวนชาบ้านวาวี
ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เดิมพื้นที่ ต.วาวี ทั้งหมดนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่ง คือ หมู่ที่ 15 อยู่ในเขตปกครองของตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เขียงราย ต่อมาได้แยกเป็น ต.วาวี แต่ก่อนคำว่า วาวี นั้น ชื่อ วะวี ซึ่งต่ออาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อเมืองหนึ่ง อยู่ในเขตประเทศพม่า และราษฏรในเมืองนั้นได้เดินทางมาติดต่อค้าขายและอพ ยพมาตั้งหลักแหล่งเป็นกลุ่มแรกจึงตั้งชื่อเหมือนกับเมืองที่อพยพมาผสมกับชนเผ่าที่ตั้งหลักฐานอยู่ก่อนแล้วคือ เผ่ามูเซอ ต่อมามีพ่อค้าชาวจึนฮ่อ มาติดต่อค้าขายด้วยกัน พบว่าพื้นที่ บริเวณนี้มีทำเลที่ดี เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกาตรและชาเป็นจำนวนมาก จึงคิดที่จะบุกเบิกและขยายชุมชน จัดตั้งเป็นหย่อมหมู่บ้านชาวจึนฮ่อ หรือจีนยูนนาน (บริเวณบ้านเลาลี) และคนจึนเหล่านั้นได้นำวิธีการผลิตชาหอมเพื่อจำหน่ายเป็นการค้าขายด้วย ชุมชนเล็กๆ ที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าเริ่มขยายใหญ่ขึ้นและคำว่า วะวี ก็แผลมาเป็น วาวี เพราะพูดง่ายกว่า นับจากวันนั้นถึงวันนี้ วาวีก็ยังมี ผลผลิตจากใบชาเป็นผลิตผลที่ออกสู่ตลาดและมีชื่อเสียง

สถานที่ติดต่อและจัดจำหน่าย
บริษัท ดอยช้างเฟรชโรสเต็ด คอฟฟี่ จำกัด
เลขที่ 787 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

  ไร่ชา บนดอยแม่สลอง
สถานที่ปลูก บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สถานที่ติดต่อ
อบต.แม่ฟ้าหลวง โทร 053767125
อบต.แม่สลองนอก โทร 053765129
อบต.แม่สลองใน โทร 053730322
อบต.เทอดไทย โทร 053730205,053730206เซ็น อุทยานสวนชา
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สถานที่ติดต่อ

สำนักงาน กรุงเทพฯ
คณะบุคคล เซ็น อุทยานสวนชา
62/16-25 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-526-0124 โทรสาร: 02-526-1277
ติดต่อ: คุณ รุจพร ศรีอ่อน (089-6604 189)

Cen Tea Orchard (doisawan maechan chiangria)
62/16-25 Kungthep-non Bangken Nonthaburi 11000
Tel : 02-526-0124 Fax : 02-526-1277
E-mail :

สำนักงานเชียงราย

ร้าน เซ็น ที (ดอยสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)
39 หมู่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-771-742
ติดต่อ : คุณประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น (081-2059 882)

สอบถามข้อมูลเพิ่ม : ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
916 /1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (ตรงข้ามแขวงการทาง)
โทร . 053-754991,053-754992 Fax. 053-754991
อีเมล์: tourinfochiangrai@yahoo.com หรือ info@tourismchiangrai.com

Copyright @2007-2008 by :Chiang Rai Tourism Management Center