ตารางเครื่องบิน /Flight Schedule
กรุงเทพฯ - เชียงราย - กรุงเทพฯ / Bangkok - Chiang Rai - Bangkok
   
สายการบิน / Compny
กรุงเทพฯ - เชียงราย / Bangkok - Chiang Rai
เที่ยวบิน / Flight
เวลาออก / Departure
เวลาถึง / Arrival
หมายเหตุ / Remark
การบินไทย / Thai Airways

TG1132
TG130
TG1140

DMK - 09.15 น.
BKK - 13.45 น.
DMK - 18.00 น.
CEI - 10.35 น.
CEI - 15.05 น.
CEI - 19.20 น.
 ออกเดินทางทุกวัน
16 พ.ค. - 27 ต.ค. 2550
วัน-ทู-โก /One-Two-Go
OG / OX 160
OG / OX 162
DMK - 07.20 น.
DMK - 16.30 น.
CEI - 08.15 น.
CEI - 17.45 น.
ออกเดินทางทุกวัน 
25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
แอร์เอเชีย /Air Asia
FD 3250
FD 3254
FD 3256
FD 3252
06.40 น.
13.40 น.
20.05 น.
10.10 น.
07.55 น.
14.55 น.
21.20 น.
11.25 น.
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
10 พ.ค. - 27 ต.ค. 2550
 
สายการบิน / Compny
เชียงราย - กรุงเทพฯ /Chiang Rai - Bangkok
เที่ยวบิน / Flight
เวลาออก / Departure
เวลาถึง / Arrival
หมายเหตุ / Remark
การบินไทย / Thai Airways

TG1133
TG131
TG1140

CEI - 11.20 น.
CEI - 15.55 น.
CEI - 20.05 น.
DMK - 12.40 น.
BKK - 17.10 น.
DMK - 21.20 น.
ออกเดินทางทุกวัน
16 พ.ค. - 27 ต.ค. 2550
วัน-ทู-โก /One-Two-Go
OG / OX 161
OG / OX 163
CEI - 08.45 น.
CEI - 18.15 น.
DMK - 10.00 น.
DMK - 19.30 น.
ออกเดินทางทุกวัน 
25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
แอร์เอเชีย /Air Asia
FD 3253
FD 3257
FD 3255
FD 3251
11.50 น.
21.45 น.
15.20 น.
08.20 น.
13.05 น.
23.00 น.
16.25 น.
09.35 น.

10 พ.ค. - 27 ต.ค. 2550
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550
 25 มี.ค. - 27 ต.ค. 2550

Remark : CEI = เชียงราย (Chiang Rai) , BKK = สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) , DMK = ดอนเมือง (Don Muang)
   
** SGA, เที่ยวบินเชื่อมเมือง เชียงใหม่ - เชียงราย - ปาย - แพร่
เชียงใหม่ - เชียงราย (Chiang Mai - Chiang Rai)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E911
08.00 น.
08.45 น.
เชียงราย - เชียงใหม่ (Chiang Rai - Chiang Mai)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E912
09.15 น.
10.00 น.
  
เชียงใหม่ - ปาย (Chiang Mai - Pai)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E913
10.55 น.
11.30 น.
ปาย - เชียงใหม่ (Pai - Chiang Mai)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E914
11.45 น.
12.20 น.
 
เชียงใหม่ - แพร่ (Chiang Mai - Phrae)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E919
15.30 น.
16.15 น.
แพร่ - เชียงใหม่ (Phraei - Chiang Mai)
Day
Flight
Depart
Arrive
Daily
5E920
16.30 น.
17.15 น.
   
 
หมายเหตุ: เที่ยวบินและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่สำนักงานขาย หรือตัวแทนจำหน่าย ก่อนการเดินทางทุกครั้ง

Note: Flight schedule may be changed, please verify it before travel./ Update, May 2007

** หากข้อมูลตารางการบินนี้ผิดพลาด ขอให้ท่านแจ้งเมล์มาที่ tourismchiangrai@yahoo.com
**