เกรียงไกร เมืองมูล Kriangkrai Muangmoon
เกิด 14 มิถุนายน 2511 จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ ภาควิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
การศึกษา ศบ.จิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทำงาน อาจารย์ประจำ ภาควิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

การแสดงและผลงานที่ติดตั้ง
- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
2545 - เขียนภาพจิตรกรรมพุทธประวัติและประเพณีที่โบสถ์วัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้า 700 ปี ฉลองครบ 700 ปี ของจังหวัด ฯลฯ

เกียรติประวัติ
2542 - รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยของธนาคารยูโอบีรัตนสิน
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมของ ปตท.ครั้งที่ 14
2543 - รางวัลที่ 1 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของกรมป่าไม้
2545 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ “พลังไทยรวมใจ เทิดไทยมหาราชินี” ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19

 
 
 
 
*******************************