ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต ชมทวีวิรุตม์ Asst. Professor Wichit Chomtaveewiroot
เกิด 4 กันยายน 2494 จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา คบ. ศิลปศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ที่อยู่ / ที่ทำงาน / โทรศัพท์ สาขาวิชาวิจิตรกรรม คณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 01-2871014

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ ชื่องาน “ ทิพยศรัทธา“ HEAVENLY FAIFH ขนาด 35X45 ซ.ม เทคนิค สีอะคริลิก
2534-2548 การแสดงผลงานศิลปกรรมของครูผู้สอนศิลปะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2534 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2535 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่16
2536 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมไทย ธนาคารนครธนจำกัด
2537 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 9
2538 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดเกล้ากาญจนาภิเษกสมโภชธนาคารไทยพาณิชย์
2538 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี
2539 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ
2539 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ
2539 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20 ธนาคารกรุงเทพ
2542 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียตริพระชนพรรษา 6 รอบ ธนาคารกสิกรไทย
2538-2548 ร่วมแสดงงานต๋ามฮีดโตยฮอยสล่าล้านนา

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
2519 รางวัลที่ 1 การประกวดเขียนภาพโปสเตอร์ “ต่อต้านการสูบบุหรี่” ชมรมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ จ. เชียงใหม่
2520 รางวัลที่ 1 การประกวดเขียนภาพโปสเตอร์ “ ต่อต้านการพนัน” ชมรมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ จ. เชียงใหม่
2532 รางวัลที่ 1 การอกแบบตัวนำโชคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 23 จ. เชียงใหม่
2537 รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 9
2542 รางวัลที่ 1 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 6 รอบ รัชกาลที่ 9 ธนาคารกสิกรไทย

แนวความคิด
แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย ความเชื่อ ความศรัทธา ที่เป็นสิ่งจรรโลงใจสัมพันธ์กับช้าง ที่คุ้นเคยกันมานานในฐานะที่ช้างคือสัญลักษณ์ของประเทศไทย
 
*******************************