สุเทพ นวลนุช Suthep Naunnuj
เกิด 16 พฤษภาคม 2498 เชียงราย
ที่อยู่ 1036/2 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
การศึกษา ศบ. ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานที่สำคัญ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 และหลายๆ ครั้ง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย 2 ศิลปินเชียงราย, กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงาน “9 สล่าเชียงราย” เชียงราย และกรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “สล่าเชียงราย” เชียงรายหลายๆ ครั้ง
รางวัลเกียรติยศ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2527 
 
 
*******************************