สุรสิทธิ์ เสาว์คง Mr.Surasit Saokong
เกิด 13 พ.ย. 2492 จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา ศบ.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์ 126/7 บ้านแพะซอย 4 ถนนโพธาราม 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 217656, 01-8858454 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ 50300
ปัจจุบัน รับราชการครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
2517 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 สองรางวัล คือ ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2513- - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ประเภท จิตรกรรมในการประกวด งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
2524 - ได้รบรางวัลเกียรินิยมอันดับ 2 ประเภทจิตรกรรม ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3
- 2525 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ประเภทจิตกรรมในการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 28
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 4
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพ
2526 - ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดศิลปกรรม “บัวหลวง” ครั้งที่ 7 ของธนาคารกรุงเทพ
2527 - ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดศิลปกรรม “บัวหลวง” ครั้งที่ 8 ของธนาคารกรุงเทพ
2530 - ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 พรรษาของธนาคารกสิกรไทย
2535 - ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดงานจิตรกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนม์พรรษา 60 พรรษา จัดโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย


แนวความคิด
สร้างบรรยากาศของความสงบ โดยสะท้อน สาระ จากรูปทรงที่เกี่ยวข้อกับความเชื่อ ศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา แสงเทียน เปรียบประดุจ ปัญญาที่ แผ่กระจาย สู่ความมือให้หลักธรรมของพระพุทธองค์คงอยู่ในจิตตลอดไป


 
ภาพผลงาน ความสงบ Serenity สีน้ำ
 
*******************************