ศิริพล แสนจันทร์ Siripol Seanchun
เกิด 2 สิงหาคม 2517 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 36 หมู่ 12 บ้านป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 06-3417500
การศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว
2543 -แสดงงานเดี่ยว “วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 1” ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ กรุงเทพฯ
2545-แสดงงานเดี่ยว “วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 2” ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ ชิตี้ กรุงเทพฯ
รางวัลเกียรติยศ
2535- รางวัลดีเด่น ระดับ ปวช. “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ ครั้งที่ 4
2538- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
2539- รางวัลดีเด่น จิตรกรรมรวมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ของสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ และเป็นตัวแทน
เยาวชนไทยไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
2540- รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรม ของบริษัทสยามทีวีฯ
-รางวัลดีเด่น การประกวดภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ของบริษัท มิตซูบิชิ ครั้งที่ 2
-รางวัลสนับสนุน การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย “ศิลปินรุ่นเยาว์” ครั้งที่ 14
2541 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองสิงห์ จิตรกรรมร่วมสมัย “มองสิงห์ ผ่านศิลป์” บริษัทบุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด
2542 -รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม ทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา ครั้งที่5
2543 - รางวัลเหรียญทอง แบบไทยประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24
- รางวัลดีเด่น จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ธนาคารกรุงเทพฯ
2544 - รางวัลดีเด่น ศิลปะต้นแบบสำหรับพิมพ์ลงบนผ้าพันคอ เรื่อง “ข้าว” ในโครงการร้านจิตรดา
2545 - รางวัลที่ 2 นิทรรศการ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัช-
กาลที่ 9 “ในหลวงในหัวใจของศิลปิน” บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- รางวัลประกาศนียบัตร งานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
- ได้รับคัดเลือกวาดภาพในพิธีปิดงาน เอเปค ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2547 - รางวัลชมเชย การประกวด”ศิลปกรรมสามารถ” ครั้งที่ 1 ปี 2547 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

 
 
 
 
*******************************