ศิลปิน นายพรมมา อินยาศรี Promma Inyasri
เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2505 จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ 7 หมู่ 7 บ้านโพธิชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 57210
โทร.053769109, 09-5633325
การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

ผลงานการแสดงเดี่ยว
2543 - แสดงเดี่ยวชุด “ โลหะปราสาทล้านนา” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิทกรุงเทพฯ
2545 - แสดงเดี่ยวชุด “ ดินแดนแห่งพลังศรัทธา “ ณ สุรพลแกเลอรี่ กรุงเทพฯ

รางวัลเกียรติยศ
2527 - รางวัลที่2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา ณ หอสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่
2537 - เกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
2539 - รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสฉลอง ราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
2540 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครี้งที่ 21
2543 - รางวัลชนะเลิศภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ผลงานจริงติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงินแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24
2546 - รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2547 - รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพุทธศาสนา

 

 

 
 
 
 
*******************************